Játék-, és Adatvédelmi Szabályzat

Wine Wheel Weekend

1. Szervezés és lebonyolítás

A nyereményjáték szervezője és adatkezelője:

AZ ÖN BORA KFT.

Cégjegyzékszám: 07-09-026214

Adószám: 2520426-2-10

Székhely: 8000 Székesfehérvár, Honvéd utca 3/a 2. em. 32.

(továbbiakban: „Szervező”), amely a jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el.

A nyereményjáték lebonyolítója és adatfeldolgozója a

MAI MARKETING

Adószám: 60414069-2-27

Székhely: 8000 Székesfehérvár, Kelemen Béla utca 36. 4/2.

(továbbiakban: „Lebonyolító”), amely a jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el.

A nyereményjáték időtartama alatt a szabályzat minden érdeklődő számára hozzáférhető a https://sarkirokaborhaz.hu/jatekszabalyzat/ címen.

2. Részvételi szabályzat

A nyereményjátékban azok a 16 éven felüli természetes személyek vehetnek részt, akik a játék egész menete alatt érvényes Facebook-regisztrációval rendelkeznek, hozzájárultak a Facebook-adataik (név, e-mail-cím) kezeléséhez, illetve az alkalmazás használatával minden tekintetben elfogadták a játékszabályzat rendelkezéseit és részt vesznek a játékban.

A kisorsolt nyereményekben nem részesülhetnek Az Ön Bora Kft. és a Mai Marketing alkalmazottai, valamint azok közvetlen hozzátartozói.

3. A nyereményjáték ideje

Kezdete: 2022. 02. 18.

Vége: 2022. 03. 07. 19:00

4. A nyereményjáték menete:

A feladat egyszerű: forgass borkerekünkön 2022. 02. 21-ig, majd a kedvezményes kuponodat váltsd be webshopunkban 2022. 03. 07-ig, és Tiéd lehet a főnyeremény.

5. Nyeremények, sorsolás, nyeremények átadása:

Nyeremények:

1 üveg bor és 2 db logózott borospohárból álló készlet.

A sorsolás időpontja: 2022 03. 08.

A sorsolást a MAI MARKETING bonyolítja le a random.org segítségével.

A Szervező a nyertes nevét a sorsolás időpontjától számított 1 munkanapon belül a Sarki Róka Borház Facebook-oldalán hirdeti ki. A Nyertesnek 7 munkanapon belül jelentkeznie kell a nyereményéért a Sarki Róka Borház Facebook-oldalára küldött privát üzenetben.

Ha a Nyertes nem jelentkezik az értesítését követő 7 munkanapon belül a nyereményért, akkor az automatikusan a Szervező tulajdonában marad.

A nyeremények átvételéről a válasz üzenetben vagy e-mailben tájékoztatja a Szervező a nyertest, melyet automatikusan elfogadottnak tekintünk a visszaigazoló e-mail beérkeztével.

6. Adatkezelés

A regisztrációval az érintett személyek kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező, mint adatkezelő a megadott személyes adatokat kezelje. A Szervező a játékban részt vevők személyes adatait a hatályos adatvédelmi előírásoknak megfelelően, kizárólag jelen játékkal összefüggésben kezeli. Az adatkezelés célja a nyereményjátékban való részvétel, az azzal kapcsolatos kommunikáció, a nyertes személyének nyilvános kihirdetése, továbbá saját marketingtevékenység folytatása. Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.

Az adatszolgáltatás önkéntes. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban Infotv.) értelmében a Szervező kezeli és Lebonyolító dolgozza fel a Játékosok személyes adatait. Az adatkezelés jogi alapja az érintett személyek (Játékosok) előzetes, tájékozott és határozott hozzájárulása a jelen játékszabályban meghatározott személyes adataik feldolgozásához és kezeléséhez a Játékon való részvétellel.

A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosoknak arra, hogy tájékoztatást kérjenek személyes adataik kezeléséről, kérjék azok törlését vagy helyesbítését a Szervező (adatkezelő) alábbi címén:

AZ ÖN BORA KFT.

Cégjegyzékszám:07-09-026214

Adószám: 2520426-2-10

Székhely: 8000 Székesfehérvár, Honvéd utca 3/a 2. em. 32.

A reklámok fogadására vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indoklás nélkül, ingyenesen visszavonható. A visszavonó nyilatkozatot AZ ÖN BORA KFT. alábbi címén, írásban teheti meg:

Székhely: 8000 Székesfehérvár, Honvéd utca 3/a 2. em. 32.

Ezen kívül a Játékosokat megilleti a személyes adataik kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján a Szervező által meghozott döntéssel az érintett Játékos nem ért egyet, úgy bírósághoz fordulhat az Infotv.-ben foglalt feltételek szerint.

A Játékos személyes adatainak a Játékos kérésére történő törlése esetén, valamint ha a Játékos személyes adatainak kezelése a Játékos tiltakozása folytán megszűnik, a Játékos Játékban való részvétele ezzel egyidejűleg automatikusan megszűnik. Jelen pontban foglalt kötelezettségek teljesítéséért a Szervező, mint adatkezelő, a Lebonyolító, mint adatfeldolgozó felel. Az adatkezelő és az adatfeldolgozó kötelezettséget vállal az Infotv.-ben rögzített kötelezettségeinek maradéktalan teljesítésére.

Az adatkezelő az adatokat harmadik személyek részére – a Szervezőn és az adatfeldolgozón kívül – nem továbbítja, illetve nem hozza nyilvánosságra a következő kivétellel:

A nyereményjátékban részt vevők a nyereményjátékban való részvétellel kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy abban az esetben, ha nyertesek lesznek, akkor a Szervező az adataik közül a nevüket nyilvánosságra hozza saját weboldalán, a Facebook nyereményoldalon, a sajtóban és egyéb nyomtatott kiadványokban.

A nyereményjátékban részt vevők kifejezetten elfogadják és tudomásul veszik, hogy nem jogosultak ellenszolgáltatásra adataiknak a nyereményjátékkal összefüggésben történő nyilvános közzétételéért.

A Szervező kizárja a felelősségét a nyereményjátékban részt vevők téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából eredő, a nyereményjátékban részt vevők vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

A nyereményjáték részvevői a jogérvényesítési lehetőségeiket az Adatvédelmi törvénynek, valamint a Ptk.–nak megfelelően bíróság előtt gyakorolhatják, valamint kérhetik az Adatvédelmi biztos segítségét.

 

7. Záró rendelkezések

Figyelemmel arra, hogy a nyereményjáték online környezetben zajlik, Szervező kizárja felelősségét az esetleges technikai problémákért, függetlenül attól, hogy azok a nyereményjátékban részt vevők vagy a Szervező informatikai rendszerében, illetve szolgáltatásában, avagy a Facebook weboldalán merültek fel.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot akár a játék időtartama alatt módosítsa vagy megszüntesse. A játékszabályzat módosításait, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a nyereményjáték Facebook-oldalán. A nyereményjátékban résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

A nyereményjátékban való részvétel önkéntes, de ha Játékos a jelen játékszabályzatot nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, a játékban nem vehet részt, illetve abból kizárásra kerül.

Az Ön Bora Kft.
2022. 02. 18.